Programunk eszmeiségének vezérvonala:
 
Tiszta, tisztességes, takarékosan tehetős Magyarországot akarunk.
Legyen tiszta a LÉG, a VÍZ, a LELKIISMERET, a SZÓ.
Tiszta a SZÓ,
ha tiszta a HANG,
ha tiszta a SZÁNDÉK,
az ÉRZÉS,
a GONDOLAT,
ha tiszta a SZELLEM és az ESZME.

 
"Azért vagyunk a világon, hogy az velünk szebb legyen, mint nékülünk"
                                                                                                                     
      (Az Öreg Székely)

 

 

EGYSÉGES  MAGYAR  NEMZETI  NÉPPÁRT
FŐBB  CÉLJAI

 
Az 1989-90-es változások nem hozták meg a nemzet számára azokat a remélt (gazdasági, társadalmi, politikai, stb.) változásokat, amelyek révén a lakosság- a korábbi szocialista rendszerhez képest - minőségi fejlődést érzékelne.

Alapvető célkitűzése az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak (EMNP), hogy a nemzet törekvő tagjainak értelmes összefogásával az országban, az utóbbi évtizedekben kialakult kedvezőtlen állapotot fokozatosan és mielőbb felszámolja.

Biztosítani akarjuk a Magyar Nemzet minden tagja számára - az emberek természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján -, hogy félelem és nélkülözések nélkül, a nemzeti, a történelmi és az erkölcsi törvényeink szerint, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdont tiszteletben tartva, dolgozhassanak és élhessenek.

Célunk, hogy az emberek a saját és egymás erényeit is megismerve és azokat elismerve, a pozitív hagyományokat és önbecsülésüket erősítve, békében és kölcsönös tiszteletben élhessenek. Ennek érdekében a Párt a nemzet össztársadalmi ügyéért, azaz a magyar nemzet általános felemelkedéséért küzd.

A nemzeti felemelkedés érdekében minden jó szándékú emberrel és közösséggel stratégiai szövetségekben kívánunk összefogni.

Nem vagyunk és nem is leszünk „ellenség párt” azaz nem vagyunk egyetlen a Magyar nemzet érdekeit képviselő politikai vagy civil szervezetnek sem az ellensége. Elítéljük a napi politikában kialakult áldatlan ellenséges, mocskolódó és egymást folyamatosan lejárató gyakorlatot, amit az ország napi életében egyes erők folyamatosan fenntartanak.

Teljességgel elítéljük és elveinkkel is ellentétesnek tartjuk a korrupciót, a nemzet javainak az elherdálását, illetéktelen eltulajdonítását és a jelenleg is érzékelhető túlzott protekcionizmust.

Valljuk, hogy a nemzet boldogulását alapvetően a népszükségletet kielégítő értékteremtő munkavégzés és a jó emberi kapcsolatok adják.

Az EMNP, a magyar nemzet tagjaiként, a népakarat szerint, a nemzet elvárásai alapján, korszerű, nemzetközileg is versenyképes nemzetpolitikai és gazdasági rendszert kívánunk kialakítani! Ennek megfelelően, a nemzet érdekei szerint előnyösen módosított gazdasági és társadalmi rendszer megvalósítását tűztük ki célul.

Célunk az egyéni és társadalmi szabadság, törvényesség és biztonság, amely lehetővé teszi a hosszú távú életcélok megvalósítását, gyermekeink, unokáink felnevelését és magas szintű iskoláztatását.

Az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt a nemzet gazdaságának korszerűsítésével a magyar nép jobb életkörülményeit, emberi kapcsolati rendszerét, kulturális életét és minden téren az ország jövőjét, maradandóan és időállóan tervezi kialakítani. A Párt PROGRAMJA ezeknek a célkitűzéseknek és elveknek az alapján került kidolgozásra, és határozott szándékunk e célkitűzések megvalósítása.
 
Az EMNP gazdaságpolitikai programjának célja, hogy Magyarország visszatérjen a racionális gazdálkodás keretei közé. Szükségesnek tartjuk az Állam tudatos és átgondolt beavatkozását a teljesítmény növelésére, a munkahelyteremtésre, új értékek létrehozására. El akarjuk érni, hogy hazánk érdekeit szolgálva, Magyarország nemzeti jövedelmének döntő többsége az országban maradjon, illetve az ország fejlődését szolgálja.

Alapvető szándékunk, hogy a csökkenjen az ország külső függősége és ezzel szemben minden téren növekedjen a nemzet önellátó képessége.

Az államnak gondoskodni kell az általa hozott jogszabályok betartatásáról, szavatolva a piacgazdaságnak a hatalom-összpontosulástól, azaz a kizsákmányolástól mentes működését, fenntartva a pénzstabilitást.

Az adórendszernek a fejlődést kell szolgálni. Bűncselekménynek tekintjük a tudatos adóelkerülést és adókijátszást, valamint az adócsalás bármely formáját.
A nemzetgazdaság fejlesztéséhez szükségesnek tartjuk minél több nemzeti tulajdonban lévő új termelő cég, szervezet létrehozását.

Célunk, hogy a gazdasági fejlődéssel egyidejűleg nagymértékben javuljon a nemzet egészségi állapota is. A lakosság egészségi állapotát jelentősen befolyásolja a szociális helyzete.

Olyan jövedelmi, műszaki technikai viszonyok megvalósítását tartjuk szükségesnek bevezetni az egészségügy területén, melyek biztosítják a pályamegtartó képességet, és széles körű, kiegyensúlyozott, magas szintű egészségügyi ellátás kialakítását.

Elítéljük és megszüntetjük a családok kilakoltatását, földönfutóvá tételét.
Minden magyar állampolgárnak alanyi joga a lakhatás, - minden családot, ill. honfitársunkat megillet egy lakhatás és azt erőszakosan elvenni nem lehet.

A családok számára javítani kívánjuk a lakásellátás körülményeit. Ennek egyik eszköze, a kedvezményes hitelek és támogatások mellett, a rászorultsági alapon juttatott szociális bérlakás akció bevezetése.

Az időskorúakat megilleti életük munkájáért megbecsülés elismerés. Az EMNP ezt az elvet követi és akarja érvényre juttatni. A nyugdíjbiztosítási rendszer legfőbb elvének tartjuk azt, hogy biztosítható legyen a nyugellátások színvonalának megőrzése, és az inflációt ténylegesen követő állandó emelése.

Az oktatási szakterület alapozza meg a felnövekvő ifjúság számára a jövőt és egyben az ország társadalmi gazdasági fejlődésének a lehetőségeit. A hatékony fejlődés magas szintű képzést igényel. Iparunk fejlődése érdekében szükséges, hogy Magyarország ismét kiemelkedő szaktudású felső-, középfokú-, valamint szakmunkás állománnyal rendelkezzen. A szakmunkás képzést alapos szaktudást biztosító formában vissza kell állítani.

Kutatás fejlesztés terén a legjobb körülményeket kell biztosítani az alkalmazott tudomány és technológia fejlesztésére. Az EMNP alapvető célja, hogy az ország kihasználhassa azokat a magyar innovációra alkalmas elgondolásokat, amelyek a múltban és a jelenben is megvalósulhattak illetve megvalósulhatnak. Kiemelt mértékben támogatjuk a találmányok, ígéretes felfedezések megvalósítását.

Kiemelkedően fontos ágazat az elektronika, informatika, és a hazai innováció fejlesztése.

Az agráriumon belül meghatározó, kiemelt szakterületként kell kezelni a mezőgazdaságot.

A mezőgazdaság nem egy az ágazatok között, hanem az ország vidéki lakossága fizikai létének alapja. Emiatt a mezőgazdaság folyamatos fejlesztését és korszerűsítését állandó kiemelt feladatnak tartjuk.

Az országban előállított, megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozását elvégző 
üzemeket újra fel kell építeni
(cukorgyárak, tejfeldolgozók, stb.). Ne alapanyagokat exportáljunk, hanem feldolgozott, késztermékeket, melyekben jelentős hazai munka-befektetés valósult meg.

Magyar emberek döntően magyar származású, ellenőrzött élelmiszert fogyasszanak.

A táji adottságok figyelembevételével, rendszeres erdőtelepítésekre van szükség.

El akarjuk érni, hogy Magyarország vízbázisai csak magyar tulajdont képezzenek.

Alapvető nemzeti érdekünk, hogy védelmi rendszerünket technikai korszerűsítéssel és hatékony szervezeti kialakítással fejlesszük.

Magyarország Alaptörvénye XXXI cikk értelmében minden felnőtt magyar állampolgár kötelessége a haza védelme. Ez alapján a személyi állomány hatékonyságának növelése érdekében be kell vezetni a tartalékos kiképzési rendszert, növelve ezáltal az ország önvédelmi képességét. Ezt minden 18. évét betöltő férfire kötelezően ki kell terjeszteni, a nők részére ezt - önkéntes alapon - lehetővé kell tenni. A nemzetőrséget szervezett erővé kell fejleszteni és el kell látni a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges eszközökkel.

Vissza kell állítanunk az önálló hatáskörrel rendelkező Polgári Védelemi szervezetet.
Az ország biztonságának a növelése érdekében, egységesített, minden minisztériumi vagy országos hatáskörű szervezettől független, nemzetbiztonsági szervezetet kell létrehozni.
Törvényileg is biztosítani kell, hogy a nemzet ellen elkövetett bűnök nem évülhetnek el.

A lakosság napi kiegyensúlyozott életvitelének folyamatos biztosítását alapvető belügyi feladatnak tartja Pártunk. Ennek érdekében számos korszerűsítést tartunk szükségesnek, amelyek növelik az időtálló, kiegyensúlyozott belbiztonságot. Elérésének egyik meghatározó eleme, hogy az állomány tagjai szakmailag és kommunikációs szempontból alaposan képzettek legyenek.

Fokozott figyelmet akarunk fordítani a hazánkról kialakuló általános képre, arculatra.
 
EMNP Elnöksége